RDI-NEWS

เขียนโดย Admin

 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่เข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" และได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award และ Best Poster Presentation Award

Best Oral Presentation       Best Poster Presentation

 

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคณาจารย์นักวิจัย ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ

“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.runirac2016.bru.ac.th/

  

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคณาจารย์นักวิจัย ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" National Conference of Si Ayutthaya Rajabhat Group 2016 (NCSAG-2016)

วันที่ 7-8 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://ncsag2016.aru.ac.th/

RDI-Activities

เขียนโดย Admin